HISTORIE MUZEA


Aktivity pro zachování letadel veteránů v Kunovicích sahají až do 60. let minulého století, kdy se zakladatelé muzea, parašutisté a členové Slováckého aeroklubu Alois Hráček a Jiří Marek spolu s dalšími nadšenci letectví snažili uchovat výsadkové letouny: americký Fairchild a německý Siebel. Bohužel z rozkazu nadřízených orgánů musela být obě letadla zničena, přičemž v tehdejším Československu šlo o jedny z posledních exemplářů.


Samotné muzeum bylo založeno jako volná dobrovolnická organizace při Slováckém aeroklubu v roce 1970 a pod vedením zakladatelů zahajuje pod názvem Slovácké letecké muzeum svou činnost. Jeho skutečným prvním vystavovaným exponátem se stal v roce 1974 letoun Aero L-29A Delfín Akrobat, který je v Kunovicích dnes jediným vystavovaným exemplářem tohoto typu letadla na světě.

Záměrem muzea bylo vystavování strojů vyrobených či kooperovaných v továrně Let n.p. v Kunovicích. Tento záměr se díky aktivním členům Slováckého aeroklubu a za pomoci zaměstnanců n.p. LET postupně zdařil naplnit a dnes jsou v muzeu umístěny prakticky všechny typy letounů vyráběných v Kunovicích, ale také stroje dalších výrobců. Díky přízni Ministerstva národní obrany se během dalších let letecký park rozrostl také o letouny československé armády.

Z období let 1974 až 1989 je v současnosti vystaveno v muzeu 15 letounů získaných z různých zdrojů nákupem, výměnou, nebo darem například od podniku Let n.p., Leteckých opraven Trenčín, Československého aeroklubu - Svazarmu, Ministerstva národní obrany apod. a 3 letouny opraveny.

Dne 10. 7. 1980 zemřel zakladatel muzea Jiří Marek.

Muzeum bylo nejprve umístěno přímo v areálu tehdejšího n. p. Let, a pro běžného návštěvníka bylo nedostupné. Na začátku roku 1985 hrozil přímý zánik muzea, kdy v prostorách n.p. Let již nebylo možné letouny nadále skladovat a letouny nebylo kam umístit. Rozhodovalo se dokonce o sešrotování téměř celé dosavadní sbírky, kdy šlo o 15 letadel. Naštěstí muzeum získalo povolení od tehdejšího ředitele n.p. Let  ing. Bouři na dočasný přesun exponátů v areálu letiště, do prostor "Hektary" za velkou stojánkou, kam byly letouny přestěhovány v průběhu srpna 1985. 

 
V roce 1987 se situace s příkazem přesunu muzea opakovala. Potřebu přesunu muzea umocnila také skutečnost, kdy byly v létě 1987 při větrné smršti poničeny 3 letouny z expozice muzea. Nezájem o vybudování muzea letadel v Kunovicích trval, přestože zakladatelé muzea intenzivně jednali s výrobcem, oficiálními muzejními institucemi i vedením okresu, proto schválila Rada Slováckého aeroklubu v březnu 1987 "Návrh na převzetí sbírky Slováckého leteckého muzea do prozatimní péče" podle předem dohodnutých podmínek. Díky tomuto rozhodnutí zajistila muzeu další budoucnost. Slovácký aeroklub začal pravidelně přispívat na údržbu, poskytoval technické prostředky, hradil náklady spojené s dalším rozšiřováním sbírky (nákup, doprava apod.) a ve spojení s panem Pukem a vedením Aerotechniku zahájil jednání na zajištění nového pozemku.

Výsledkem jednání v roce 1988 bylo uzavření Hospodářské smlouvy se Zemědělským výrobním sdružením Uh. Hradiště (1989) o dočasném bezúplatném užívání pozemku na dobu 12-ti let (do roku 2001). Během let 1989 až 1990 byly prováděny úpravy pozemku a přilehlého okolí včetně stavby oplocení - vše v režii a na náklady Slováckého aeroklubu.

Roku 1991 se muzeum stalo zařazením do struktury aeroklubu ("Převzetím sbírky Slováckého leteckého muzea do své péče"), jako odbor Muzeum, oficiální součástí Slováckého aeroklubu a ve stejném roce bylo celé muzeum fyzicky přemístěno, na předem připravený pozemek, kde sídlí dodnes.

Po roce 1989 bylo do muzea postupně získáno a přivezeno 11 exponátů převážně vojenských a to 8 letounů, 1 vrtulník, 1 přibližovací radar, 1 vlečný terč a sbírka delaborované podvěšené munice. Veškeré náklady spojené s převozem, instalací exponátů a lidskými zdroji šly na vrub Slováckého aeroklubu Kunovice. 

Mezi lety 1991 a 2005 bylo opraveno Slováckým aeroklubem ve spolupráci s Leteckými závody, Střední školou leteckou a Aircraft Industries celkem 11 letounů.

Dne 27. 5. 2001 zemřel zakladatel Slováckého leteckého muzea Alois Hráček.

V roce 2005 byla s příslibem dalšího rozvoje muzea, podepsána třístranná Smlouva o spolupráci mezi Slováckým muzeem Uh. Hradiště, Městem Kunovice a Slováckým aeroklubem Kunovice a od sezóny 2006 byl provoz pod názvem Letecké muzeum Kunovice zajištěn Slováckým muzeem Uh. Hradiště v turnusovém režimu. Mezi lety 2005 a 2011 byly opraveny Slováckým aeroklubem ve spolupráci se Střední školou leteckou, Aircraft Industries a  městem Kunovice celkem 2 letouny.

Dne 1. 8. 2011 byl podepsán Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci o poskytnutí 10% z výnosů ze vstupného "na úhradu nákladů na údržbu a opravy letounů". Bohužel příspěvek nedosahuje potřebné výše, ale za výrazného přispění z vlastního fondu oprav Slováckého aeroklubu se přesto podařilo v letech 2012-2014 opravit choulostivé a rozměrné součásti exponátů (např. součásti s plátěným potahem - klapky, kormidla, apod.), doplnit chybějící komponenty a 3 letouny nakonzervovat na zimní období.

V druhé polovině roku 2014 byla ukončena tato Smlouva o spolupráci ze strany Slováckého aeroklubu a snahou aeroklubu bylo muzeum nejen provozovat, ale skutečně rozvíjet.

Od sezóny 2015 byl tedy provoz muzea po desetileté "přestávce" zajištěn spolkem Slovácký aeroklub Kunovice.

Od roku 2017 je Letecké muzeum v Kunovicích samostatným subjektem Letecké muzeum v Kunovicích jako pobočka Slováckého aeroklubu a je provozováno ve spolupráci s městem Kunovice.